صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

نظام‌ شاخص‌های پیوست فرهنگی


شاخص هویت
دینی- انقلابی                                                                                                          
ملی                                                                                                                                                                      
شاخص عدالت          
مواسات                                                                                                        
مساوات                                                                                                                  
فساد                                                                                                                                                                     
شاخص تعلیم و تربیت
دیانت                                                                                                            
علم و فناوری و هنر                                                                                           
بصیرت                                                                                                                   
فرهنگ فراغت و وروزش                                                                                                                                                
شاخص آزادی                                               
فرهنگ مشارکت                                                                                                        
فرهنگ آزاد اندیشی                                                                                                                                                   
شاخص استقلال
باور به اقتدار سیاسی                                                                                                 
باور به اقتدار نظامی                                                                                                    
خودباوری                                                                                                                                                                 
شاخص امنیت
فرهنگ امنیت عمومی                                                                   
فرهنگ ایمنی                                                                                                                                                           
شاخص مدیریت
سیاست فرهنگ                                                                                                        
فرهنگ سرپرستی و سازماندهی                                                                                   
فرهنگ نظارت و ارزیابی                                                                                                
فرهنگ برنامه ریزی و سیاست گذاری                                                                               
فرهنگ توازن ساختار                                                                                                                                                   
شاخص نظم و انضباط
قانون                                                                                                                      
مسئولیت                                                                                                                                                                         
شاخص ارتباطات
تفاهم                                                                                                                     
تعامل                                                                                                                     
اطلاعات                                                                                                                  
رسانه                                                                                                                     
جمعیت                                                                                                                                                                   
شاخص کارآمدی
اقتصاد فرهنگ                                                                                                           
فرهنگ تولید                                                                                                             
فرهنگ تجارت                                                                                                           
فرهنگ خدمات                                                                                                          
فرهنگ خودکفایی